Test

Top 10 u Srbiji: Rang lista banaka i osiguravajućih kuća

Na rang listima banaka i osiguravajućih kuća, koje objavljuje časopis "Biznis i finansije" u specijalnoj publikaciji "Finansije TOP 2010/11", prvoplasirani su Banca Intesa i Dunav osiguranje.

novac-dolar-4

Bankari poručuju da će zbog otežanih uslova poslovanja novac neminovno biti skuplji, a osiguravači da je tržište stabilno, ali da će rast zavisiti prevashodno od oporavka privrede.

Banka Intesa je prva na listi 10 najvećih banka po aktivi u Srbiji, a slede Komercijalna banka, EFG banka, Raiffeisen, Unikredit, Hypo Alpe Adria, AIK banka, Societe General Banka Srbija, Alfa banka i Vojvođanska banka.

Na listi prvih 10 osiguravajućih kuća po aktivi je Dunav osiguranje, a potom Delta Generali, DDOR Novi Sad, Wiener Stadiche osiguranje, Grawe osiguranje, Uniqua neživotno osiguranje, Takovo osiguranje, Uniqua životno osiguranje, Triglav i Dunav RE, objavljeno je u specijalizovanoj godišnjoj publikaciji Finansije TOP časopisa Biznis i finansije.

Rang-liste banaka, osiguravajućih društava i lizing kompanija napravljene su prema podacima iz bilansa stanja i uspeha na dan 31.12.2010. godine i podataka Narodne banke Srbije za prvo tromesečje 2011 godine.

Okruženje se znatno promenilo

Bankari smatraju da se okruženje u odnosu na septembar 2008. godine znatno promenilo i da se teško može očekivati da u skorije vreme novac bude tako lako dostupan kao što je to bilo pre krize. Naprotiv, biće skuplji i moći će da se dobije pod dosta nepovoljnijim uslovima nego što je to bio slučaj ranije.

Povratak na dinamične stope rasta iz 2008. godine kao i dugoročna perspektiva bankarskog sektora u Srbiji zavisiće pre svega od stanja u realnom sektoru, od toga koliko brzo će kompanije u Srbiji obnoviti proizvodnju i pokrenuti novi talas investicija.

Od situacije u privredi zavisiće i rast tržišta osiguranja, smatraju predstavnici osiguravajućih kuća u Srbiji, koji u anaketi za Finansije TOP ističu da uprkos prošlogodišnjem rastu ukupne premije, ako se uzme u obzir nivo inflacije i devalvacija dinara, porasta praktično nije ni bilo u 2010. godini. Najvažnije je, ipak, da je tržište osiguranja ostalo stabilno, a porast kapitala i tehničkih rezervi govori o spremnosti osiguravajućih kuća za dalja ulaganja.

Osiguravači procenjuju da je za razvoj punog potencijala domaćeg tržišta neophodna intenzivnija edukacija stanovništva, ali i proaktivnija ekonomska politika u vidu poreskih olakšica za osiguranike. U zamenu za poreske prihode kojih bi se odrekla, država bi od prikupljene premije dobila valjane domaće izvore finansiranja prioritetnih i kapitalnih investicija.

Sa druge strane, iako su saglasni da bi uvođenje obaveznog osiguranja od elementarnih nepogoda, kao što je to slučaj u Rumuniji, značajno podiglo svest o koristima osiguranja i smanjilo pritisak na državni i budžet poljoprivrednika, predstavnici osiguravajućih kuća se razilaze u mišljenjima koliko je takav mehanizam primeren tržišnoj privredi. Takođe, postavlja se pitanje ko bi platio tu premiju, da li bi ona bila subvencionisana od strane države i na koji način bi se ta obaveznost sprovela.

Rang lista banaka po aktivi u 2010. godini

Banka Intesa
Komercijalna banka
EFG BANKA
Raiffeisen banka
Unicredit banka
Hypo Allpe Adria Bank
Aik Banka
Societe generale Banka Srbija
Alpha banka
Vojvođanska banka

Prvih 10 osiguranja po aktivi u 2010. godini

Dunav osiguranje
Delta generali
DDOR Novi Sad
Wiener Stadtiche osiguranje
Grawe osiguranje
Uniqa neživotno osiguranje
Takovo osiguranje
Uniqa životno osiguranje
Triglav osiguranje
Dunav RE


Najčitanije